प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आवधिक जिल्ला विकास योजना २०७२ प्रकाशन 2071.6.15 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आवधिक जिल्ला विकास योजना २०७२
जिल्ला पाश्र्वचित्र जुम्लाको प्रकाशनको क्रममा रहेको छ । यो हो ड्राफ्टकपी २०७१ प्रकाशन 2071.11.15 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला पाश्र्वचित्र जुम्लाको प्रकाशनको क्रममा रहेको छ ।
यो हो ड्राफ्टकपी २०७१

Skip to toolbar