अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
नागरिक बडापत्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
नागरिक बडापत्र
आवधिक जिल्ला विकास योजना २०७२ 2071.6.15 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आवधिक जिल्ला विकास योजना २०७२
जिल्ला पाश्र्वचित्र जुम्लाको प्रकाशनको क्रममा रहेको छ । यो हो ड्राफ्टकपी २०७१ 2071.11.15 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला पाश्र्वचित्र जुम्लाको प्रकाशनको क्रममा रहेको छ ।
यो हो ड्राफ्टकपी २०७१


Skip to toolbar