नागरिक वडापत्र

नेपाल सरकार
स्थानीय विकास मन्त्रालय
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय जुम्ला
नागरिक वडापत्र

सि.नं.

सेवाको प्रकार

प्रक्रिया र आवश्यक कागजात

 

लाग्ने शुल्क

लाग्ने समय

जिम्मेवार व्यक्ति / संस्था

उजुरि सुन्ने अधिकारि

योजन स्वीकृत गर्ने
 • गाउँपरिषद बाट पारित गर्ने ।
 • ईलाका स्तरिय प्रथमिकता तोक्ने ।
 • विषयगत योजना समितिमा छलफल ।
 • एकिकृत आयोजना तर्जुमा समितिमा छलफल ।
 • जि.वि.स बाट पारित गर्ने ।
 • जिल्ला परिषद बाट स्वीकृत गर्ने ।
निःशुल्क मंसिर देखि फाल्गुण सम्म

 

 

गा.वि.स., जि.वि.स. तथा सरकारी एवं गै.स.स.संस्थाहरु दर्ता चलानी

 

जि.वि.स.,
सभापति,
स्था.वि.अ.

 

 

योजना सम्झौता गर्ने

 

 

 • स्वीकृत योजनाको प्रतिलिपि ।
 • नियमानुसार उपभोक्ता समिति गठन भएको पत्र ।
 • सम्बन्धित गा.वि.स को सिफारिस ।
 • लगत ईष्टिमेट, नक्सा, डिजाईन ।
 • नि.क्षे.वि.का. को लागि माननिय वा निजको प्रतिनिधिको सिफारिस ।
निःशुल्क यथासिघ्र

 

स्था.वि.अ.
योजना अधिकृत
प्राविधिक शाखा
योजना शाखा
दर्ता चलानी

 

सभापति
योजना संचालन पेश्की
 • उ.सको निर्णय सहित पेश्की माग पत्र ।
 • योजना सम्झौता पत्र ।
 • प्राविधिक ल.ई योजना शाखा ।
निःशुल्क एक दिन भित्र

 

स्था.वि.अ.
प्राविधिक शाखा
योजना तथा लेखा शाखा
दर्ता चलानी
सभापति
योजनाको किस्ता रकम
भुक्तानी दिने
 • प्राविधिक मुल्याङ्कन र प्रतिवेदन ।
 • उपभोक्ता समितिको निर्णय सहित प्रमाणित विल भरपाई र कागजातहरु ।

 

निःशुल्क एक दिन भित्र स्था.वि.अ.
प्राविधिक शाखा
योजना तथा लेखा शाखा
दर्ता चलानी
सभापति
योजनाको अन्तीम मुल्याङ्कन गर्ने

 

 • उपभोक्ता समितिको काम सम्पन्न भएको निर्णय सहित निवेदन ।
 • प्राविधिकको माग निवेदन ।
 • गा.वि.स. बाट काम सम्पन्न भएको सिफारिस ।
निःशुल्क बाटोको म्याद बाहेक एक दिन भित्र प्राविधिक शाखा
दर्ता चलानी

 

स्था.वि.अ.
योजनाको जाँचपास फरफारक र अन्तिम भुक्तानी दिने
 • प्राविधिकको अन्तिम मुल्याङ्कन र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन ।
 • जि.वि.स. सदस्यको सिफारिस ।
 • उपभोक्ता समुह-समितिको निर्णय र प्रमाणित विल भरपाई कागजात ।
 • नि.क्षे.वि.का. को लागि माननिय वा निजको प्रतिनिधिको सिफारिस ।
निःशुल्क एक दिन भित्र
(५० हजार भन्दा बढीको भुक्तानी वा पेश्की दिदा पूर्व आ.ले.प गर्दा ३ दिन समय लाग्न सक्ने )
स्था.वि.अ.
योजना अधिकृत
प्राविधिक शाखा
योजना शाखा
दर्ता चलानी
सभापति
गा.वि.स लाई अनुदान दिने प्रथम चौमासिक निकासाः-
निर्देशिका अनुसार अनुसुचि १ फारम ।

 • गाउँ परिषद बाट स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम विररण फारम ( अनुसुचि-२)
 • गत आ.ब मा संचालग भै सम्पन्न भएका क्रमागत योजनाको वार्षिक प्रगति विवरण ।
 • गत विगत वर्षको फछ्यौट हुन बांकी पेश्की विवरण ।
 • चालु आ.ब भन्दा १ वर्ष अघिको अनुदान निकासा र खर्चको अन्तिम लेखा परिक्षण प्रतिवेदन ।

दोश्रो चौमासिक निकासाः-
निर्देशिका अनुसार अनुसुचि १ फारम ।

 • प्रथम चैमासिक माग गर्दा पेश गरेको बंकी रकम खर्च र पेश्की फछ्यौट विवरण ।
 • प्रथम चौमासिक रकमबाट भएको कार्य प्रगति विवरण ।
 • गत आ.ब को योजनाको प्रगति तथा लेखा परिक्षणको प्रगति उपर गाँउ परिषदबाट भएको समिक्षा प्रतिवेदन ।

तेश्रो चौमासिक निकासाः-
निर्देशिका अनुसार अनुसूचि १ फारम ।

 • प्रथम चौमासिक रकमबाट भएको कार्यको प्राविधिक मुल्याङ्कन सहित यथार्थ प्रगति विवरण ।
 • दोश्रो चौमासिक रकमबाट भएको कार्यको प्रगति विवरण ।
 • गत विगत वर्षको पेश्की रकम मध्ये ७५% फछ्यौट भएको विवरण ।
 • अघिल्लो आ.ब को अन्तिम लेखा परिक्षण प्रतिवेदन ।
नलाग्ने

 

 

 

 

 

 

 

नलाग्ने

 

एक दिन भित्र
बेरुजु फछ्यौट तथा कारवाही अगाडि बढाएको नदेखिएकोमा निकासा रोक्का गर्न सकिने ।

 

 

 

एक दिन भित्र
बेरुजु फछ्यौट तथा कारवाही अगाडि बढाएको नदेखिएकोमा निकासा रोक्का गर्न सकिने ।

 

 

एक दिन भित्र
बेरुजु फछ्यौट तथा कारवाही अगाडि बढाएको नदेखिएकोमा निकासा रोक्का गर्न सकिने ।

 

स्था.वि.अ.
योजना अधिकृत
लेखा शाखा
दर्ता चलानी

 

 

 

 

 

स्था.वि.अ.
योजना अधिकृत
लेखा शाखा
दर्ता चलानी

 

 

 

 

स्था.वि.अ.
योजना अधिकृत
लेखा शाखा
दर्ता चलानी

 

 
सामाजिक सुरक्षा तर्फ र गा.वि.स. को निकासा सम्बन्धमा

 

 

 

 • प्रथम किस्ताको रकम निकासा लगेको फाँटवारी र सामाजिक सुरक्षाको रकम वितरण गरेको विल भरपाई महिनाको ७ गते भित्र बुझाई रकम निकासा लिनु राम्रो होला ।
 • नापतौलको सर्जिमिन, मुचुल्का निवेदन राजश्वमा गरेको बैंक भौचर समेत लिई कार्यालयमा निवेदन दर्ता भएमा कार्यालयबाट जि.वि.स. लाई सिफारिस गरिनेछ ।

 

  प्रथम किस्ताको रकम खर्च भएको र रकम वितरण गरेको भरपाई पेश नभएमा दोश्रो किस्ता रकम निकासा दिन रोक्न सकिने छ । लेखा शाखा
दर्ता चलानी
 
गा.वि.सको निकासा लिने सम्बन्धमा

 

प्रथम किस्ताको लागिः-

 • गाँउ परिषदको निर्णय प्रतिलिपि ।
 • अनुसुची -१ फारम ।
 • अनुसुची -३ अनुसारको वार्षिक आयोजना प्रगति विवरण ।
 • गत विगतको पेश्की विवरण ।
 • दुई वर्षको अघिको अन्तिम लेखा परिक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि ।

दोश्रो किस्ताको लागिः-

 • गत विगतको पेश्की मध्येको फछ्यौट विवरण ।
 • प्रथम किस्ताबाट गरिएको कार्य प्रगति विवरण ।
 • सम्बन्धित आयोजनामा गाँउ परिषदले गरेको समिक्षा प्रतिवेदन ।

तेश्रो किस्ताको लागिः-

 • प्रथम चौमासिक रकमबाट संचालित आयोजनाको प्राविधिक मुल्याङ्कन ।
 • दोश्रो चौमासिक रकमबाट संचालित आयोजनाको विवरण ।
 • गत विगत वर्षको पेश्की मध्ये ७५% फछ्यौट गरेको विवरण ।
 • एक वर्ष अघिको लेखा परिक्षण प्रतिवेदन ।
       
१० नागरिकता सिफारिस
 • जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट रेकर्ड टिपाई फारम भरी फोटो टाँस्न रु. ५ ।
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाण प्रत्र ।
 • अभि भावकको नागरिकताको फोटो कपी समावेश गर्ने ।
       
११ विविध सिफारिस          

Skip to toolbar