धर्म बहादुर भन्दारी

पद : ए. सब इन्जिनियर

शाखा : RCIW

टेलिफोन : ०८७-५२०११४

इमेल : ddcjumla@gmail.com

स्थायी ठेगाना : देपालगाउँ, जुम्ला

कार्यकाल :


Skip to toolbar