जिल्ला स्थित् गैरसरकरी कार्यालयहरुले आफ्नो बार्षिक कार्यक्रम यो फरमेट डावलोड गरि पठाउनु होला .

Skip to toolbar