जुम्ला जिल्ला स्थित सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरुले अनिवार्य रुपमा भर्नु पर्ने आ.व. ०७२ ÷०७३, ०७३ ÷०७४ र ०७४ ÷०७५ बजेट विवरण फारम

Skip to toolbar