जुम्ला जिल्ला का सरकारी तथा गैर सरकारी कायार्लयहरूकाे सार्वजनिक सुनुवाइ मिति २०७३।०४।२८ गते विहान ११ः०० बजे उद्याेग बािणज्य संघ जुम्ला हुने भएकाे हुँदा सवैकेा उस्तीका लागी अनुरेाध छ ।

Skip to toolbar