जुम्ला जिल्लामा ढुगां, गिट्रटी बालुवा मिस्कट अादी संकलनका लागि पारम्भीक बातावरणीय परिक्षण प्रतीवेदन प्रथम पटक प्रकाशित गरिएकाे सुचना

Skip to toolbar